COACHING

EMCC POLAND

CZYM JEST COACHING

W literaturze spotykamy wiele definicji coachingu. Najbliższa nam jest definicja EMCC. Coaching jest to profesjonalnie prowadzony proces, który:

  • inspiruje klientów do maksymalizacji ich osobistego i zawodowego potencjału,
  • pomaga klientom zobaczyć i przetestować alternatywne sposoby poprawy swoich kompetencji, podejmowania decyzji i doskonalenia jakości życia,
  • zakłada, że coach, mentor i klient współpracują ze sobą w relacji partnerskiej na ściśle poufnych warunkach,
  • identyfikuje klienta jako eksperta na poziomie treści i podejmowania decyzji; coacha i mentora zaś – jako eksperta w profesjonalnym kierowaniu procesem.

EMCC POLAND

Kilka innych definicji coachingu:

„Esencją coachingu jest: pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują, i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą. Coaching pomaga ludziom na każdym poziomie w stawaniu się tym, kim chcą, i byciu najlepszym w takim stopniu, w jakim to jest możliwe. Coaching buduje pewność, wzmacnia wybór i prowadzi do zmian. Wyzwala ludzki potencjał, aby zmaksymalizować aktywność”.

Joseph O’Connor i Andrea Lages-O’Connor

Wszystkie powyższe definicje, pomimo że uwypuklają nieco inne aspekty, jednoznacznie wskazują na proces prowadzący do lepszego poznania samego siebie, odblokowania i uwolnienia potencjału oraz możliwości, które są w każdym z nas. Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Coachowie pracują z klientami w obszarach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci precyzyjniej formułują cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w osiąganiu celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązywaniu problemów (nie na poszukiwaniu ich przy- czyn), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania”.
Robert Dilts

„Coaching to osiąganie istotnych celów dzięki uwalnianiu indywidualnego potencjału”

Tom Landry

EMCC POLAND

Coaching a psychologia i psychoterapia

Coaching opiera się na koncepcji rozwoju osoby dorosłej oraz ciągłego związku między poznaniem a zachowaniem. Zależność pomiędzy coachingiem a psychologią ma naturę dynamiczną, ponieważ wciąż czerpiemy z badań w obszarze psychologii, neurobiologii i innych powiązanych dziedzin. Jako coachowie sięgamy również do podstawowego dla psychologii założenia, że ludzie są do siebie bardziej podobni, niż się nam wydaje, że mają podobne potrzeby, obawy oraz pobudki. Nasza praca ma charakter pragmatyczny i zorientowany na przyszłość.

Psychologia stanowi zasadniczą podbudowę teorii i praktyki coachingu. Możemy tu wyróżnić: psychologię humanistyczną i transpersonalną, psychologię poznawczo-behawioralną i teorie powiązane, psychologię pozytywną i inne modele, takie jak programowanie neurolingwistyczne (NLP), analiza transakcyjna czy ustawienia systemowe. Idąc za Alison Whybrow i Leni Wildflower, psychologia humanistyczna oraz podejście Carla Rogersa ukształtowały wiele podstawowych umiejętności i założeń stosowanych obecnie w różnych obszarach coachingu. Znaczący wpływ na tę nową dziedzinę wywarły też: terapia Gestalt, teoria psychologiczna Fritza Perlsa, prace Abrahama Maslowa nad samorealizacją i doświadczeniami szczytowymi, badania Stanislava Grofa w obszarze odmiennych stanów świadomości oraz koncepcja psychosyntezy Roberto Assagiolego.

EMCC POLAND

Sposoby pracy w coachingu

W coachingu występuje swoboda zarówno w stosowaniu metodologii edukacyjno-szkoleniowej, jak i w sposobach dochodzenia przez klienta do własnych odkryć i rozwiązań. W zależności od szkoły, którą reprezentuje coach, mamy różne podejścia. Możemy pracować wyłącznie pytaniami. Osobiście lub zdalnie – przez telefon bądź podczas wideokonferencji. Możemy stosować różne techniki, czyli schematy postępowania, scenariusze, które wdrożone przez coacha doprowadzają klienta do własnych odkryć. Możemy wykorzystywać gry lub inne narzędzia coachingowe pomocne w czasie sesji, wspierające klienta w dochodzeniu do własnych rozwiązań. Możemy zapraszać do eksperymentowania i poprzez odpowiednie zadania inspirować klienta do zamierzonej zmiany. Wreszcie możemy zapraszać do pracy kinestetycznej z ciałem, dzięki czemu uaktywniamy wszystkie modalności. Sesja staje się wówczas bardziej dynamiczna, a klient włącza do pracy wszystkie kanały komunikacji. Mamy cały szereg możliwości, z których może skorzystać klient. To on decyduje, w jaki sposób chce z nami pracować: osobiście czy zdalnie, wyłącznie pytaniami, przy pomocy kart czy też łącznie – wszystkimi dostępnymi metodami, jakie są w re- pertuarze coacha. W tym procesie klient dochodzi do własnych odkryć i rozwiązań na podstawie własnych zasobów, umiejętności i doświadczenia.

Share This