O EMCC - EMCC

O EMCC

Dowiedz się więcej o nas

O EMCC w skrócie:

EMCC jest międzynarodową organizacją non-profit, afiliowaną także w Polsce (EMCC Poland), skupiającą ekspertów-praktyków mentoringu, coachingu i superwizji, przedstawicieli świata naukowego, specjalistów human resources oraz inne osoby tą tematyką zainteresowane lub związane z nią zawodowo. Skupia się na rozwoju i promocji swojej branży, jej profesjonalizacji, na promowaniu dobrych praktyk zawodowych, ram kompetencyjnych, poszerzaniu kompetencji profesjonalistów tej branży, promocji własnego systemu akredytacji. Swoim członkom zapewnia wielotorowe merytoryczne wsparcie. Współpracuje także z biznesem, zachęcając do korzystania z usług akredytowanych profesjonalistów i oferując własne cykle warsztatowe.

O EMCC dla chcących poznać nas bliżej:

Nasze stowarzyszenie – European Mentoring & Coaching Council (w skrócie EMCC, także EMCC Global) – jest nowoczesną organizacją międzynarodową. Skupia ekspertów-praktyków mentoringu, coachingu oraz superwizji, przedstawicieli świata naukowego, specjalistów human resources oraz inne osoby tą tematyką zainteresowane, chcące działać na jej rzecz. Jesteśmy organizacją w pełni niezależną i bezstronną, skupioną wyłącznie na realizacji celów statutowych związanych z rozwojem i promocją naszej branży. Wszyscy działamy na zasadach wolontariatu.

Ojcowie-założyciele EMCC to światowej sławy eksperci mentoringu i coachingu: David Clutterbuck, David Megginson, Julie Hay, Eric Parsloe, Sir John Whitmore ze współpracownikami Bobem Garveyem i Liz Boredon. Więcej o nich na: https://www.emccouncil.org/about_emcc/history/founders/

European Mentoring & Coaching Council to:

 • Stowarzyszenie założone w roku 1992 – 28 lat działalności na świecie, w Polsce od 2009 roku;
 • Organizacja obejmująca 24 afiliowane kraje Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 • Ponad 6 000 członków – praktyków mentoringu, coachingu i superwizji z 61 krajów świata (stan na 31.13.2018)
 • Tysiące wolontariuszy w sieci lokalnych organizacji afiliowanych
 • Sygnatariusz Global Coaching Mentoring Alliance (GCMA)
 • Inicjator powstania Global Code of Ethics (Globalnego Kodeksu Etycznego) branży coachingu, mentoringu i superwizji

Jeśli chcesz poznać historię EMCC od początku powstania możesz otrzymać (darmową – dla członków Stowarzyszenia) kopię opracowania na ten temat wydanego z okazji 25-lecia organizacji (przypadającego w 2017 roku): www.EMCCbooks.org  Opracowanie dostępne jest także dla osób nie będących naszymi członkami.

Główne cele Stowarzyszenia to rozwój mentoringu, coachingu i superwizji w krajach członkowskich – także poprzez prowadzenie działań naukowych – oraz promocja najwyższych standardów w pracy profesjonalistów tych dziedzin, wraz z gwarancją jakości i etyki zawodowej.

EMCC Poland – stawia sobie i realizuje cele analogiczne do organizacji -matki, koncentrując się na rynku polskim i odnosząc do jego potrzeb. Do głównych obszarów działalności – będących jednocześnie unikalnymi, charakterystycznymi cechami naszego Stowarzyszenia – należą:

 1. Zachęcanie osób zainteresowanych usługami mentorów i coachów do korzystania z usług profesjonalistów, posiadających odpowiednie akredytacje organizacji branżowych i kierunkowe wykształcenie.
 2. Edukacja biznesu oraz – szerzej – społeczeństwa, w zakresie kompetencji wpisanych w zawody mentora, coacha i superwizora oraz wartości wnoszonych do pracy z klientem, poprzez działania edukacyjno-promocyjne skierowane do grup społecznych i zawodowych, które mogą być zainteresowane pozyskaniem wiedzy w tym zakresie.
 3. Działania na rzecz profesjonalizacji branży coachingowej, w tym m.in. promowanie dobrych praktyk zawodowych i ram kompetencyjnych.
 4. Promocja poszerzania kompetencji mentorskich, coachingowych i superwizyjnych wśród profesjonalistów tej branży, poprzez proponowanie i dostarczanie członkom Stowarzyszenia sposobów i metod rozwoju zawodowego (w tym systemu akredytacji EMCC).
 5. Wsparcie merytoryczne udzialane zawodowym mentorom, coachom i superwizorom będącym członkami Stowarzyszenia, w postaci regularnie organizowanych warsztatów CPD (Continuous Professional Development).
 6. Udostępnianie osobom i organizacjom zainteresowanym zasobów internetowych swoich i EMCC Global, w tym biblioteki (książek, wydawnictw konferencyjnych, webinarów oraz wydań periodyku International Journal of Mentoring and Coaching).

Wśród innych unikalnych cech EMCC Poland (a tym samym EMCC Global), ważnych dla odbiorców usług mentoringowo-coachingowych oraz dla środowiska zawodowego znajdziecie następujące elementy i fakty:

EMCC Poland jako jedyna organizacja tej branży łączy zainteresowanie mentoringiem, coachingiem i superwizją. Jest postrzegana jako istotny gracz w tych dziedzinach w Polsce, oraz ważny głos swojego środowiska w stosunku do osób praktykujących te zawody, potencjalnych klientów i szeroko pojętych grup będących w relacji z nimi.

Odbiorcy działań EMCC Poland mają zapewniony kontakt z „właściwymi ludźmi na właściwym miejscu”, których łączą nie tylko wspólne wartości etyczne ogólnoludzkie i zawodowe, ale i głęboka identyfikacja z organizacją, na rzecz której działają.

Stowarzyszenie uczestniczy w animowaniu współpracy pomiędzy organizacjami coachingu i mentoringu w Polsce, stawiając sobie za jeden z nadrzędnych celów integrację środowiska wokół wspólnych idei. Jest inicjatorem i sygnatariuszem Porozumienia dotyczącego partnerstwa i współpracy na rzecz coachingu w Polsce, które wraz z Izbą Coachingu i ICF Polska we wrześniu 2018 roku powołało Forum Organizacji Coachingowych.

EMCC Poland włącza się w inicjatywy środowiska branżowego wokół promocji odpowiednich rozwiązań legislacyjnych dotyczących coachingu jako profesji, których adresatami są odpowiednie instytucje państwowe.

Stowarzyszenie to ludzie, tak więc EMCC Poland to grupa wolontaryjnie działających zawodowych mentorów, coachów i superwizorów (oraz profesji pokrewnych), których łączą te same wartości i którzy głęboko identyfikują się z ideami organizacji, pod którymi podpisują się zarówno indywidualni członkowie Stowarzyszenia jak i członkowie organizacyjni, czyli podmioty prawne oferujące usługi z trzech wymienionych dziedzin.

EMCC Global jest sygnatariuszem Globalnego Kodeksu Etycznego (Global Code of Ethics), podpisanego w 2016 roku przez czołowe światowe organizacje tej branży. Jeśli – jako coach, mentor, superwizor – jesteś, lub planujesz zostać, członkiem EMCC Poland, przestrzeganie zasad Kodeksu jest / będzie jedną z Twoich kluczowych powinności członkowskich.

emcc_council_structure

Autorem tłumaczenia Globalnego Kodeksu Etyki zarówno wersj 2018 jak obcenej 2021 jest Agnieszka Kaseja była prezes EMCC Poland.

Klikając w link poniżej możesz pobrać aktualną wersję kodeksu z 2021 roku w wersji polskiej.

Główne zasady

EMCC jest organizacją otwartą, obejmującą wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu, mentoringu i superwizji.

EMCC jest stowarzyszeniem ogólnoeuropejskim, rozwijającym się globalnie.

EMCC jest organizacją niezależną, bezstronną i non-profit.

EMCC ma na celu zebranie wszystkich zainteresowanych stron, w tym:

 • Profesjonalistów zapewniających usługi coachingu, mentoringu, superwizji oraz trenerów i menedżerów zarządzających procesami coachingu i mentoringu.
 • Naukowców zaangażowanych w coaching, mentoring, superwizję. 
 • Nabywców coachingu, mentoringu i superwizji.

EMCC promuje najwyższe standardy profesjonalne.

EMCC Poland jest zjednoczonym i integralnym ciałem obejmującym szerokie spektrum członków indywidualnych – coachów, mentorów i HR Managerów, superwizorow, trenerów coachingu i mentoringu oraz organizacji – od organizacji NGO po firmy oferujące profesjonalne szkolenia i  rozwój zawodowy, a także doradztwo w życiu zawodowym i prywatnym oraz akademickie wydziały psychologii i zarządzania.

Kluczowym celem EMCC jest opracowanie europejskich norm, zasad etyki i profesjonalnego kodeksu postępowania w coachingu, mentoringu  oraz superwizji i superwizji superwizorów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Członkowie są motywowani do brania udziału w Międzynarodowych Grupach Roboczych na wszystkich szczeblach naszego stowarzyszenia – lokalnie i globalnie –  aby wypracować standardy i  zasady etycznych i skutecznych zachowań w naszej profesji. W celu promocji praktyk coachingu, mentoringu i superwizji oraz zwiększenia ilości badań staramy się o wsparcie renomowanych instytucji.

Komitety i zespoły robocze

Członkowie EMCC są zapraszani do brania udziału drogą internetową (webinary) oraz na żywo (warsztaty) w specjalistycznych cyklach rozwojowych zwanych CPD (Continuing Professional Development). Po zarejestrowaniu się jako członek EMCC Poland, otrzymasz informację na temat spotkań i będziesz miał możliwość wymieniać swoje uwagi i poglądy oraz rozwijać się jako profesjonalista coachingu, mentoringu, superwizji oraz zarządzania procesami w dziale HR.

ZADANIA EMCC POLAND to przede wszystkim:

Otwartość – Szacunek dla różnorodności

Propagujemy otwartość wobec proponowanych stylów i poglądów coachingu i mentoringu oraz superwizji, a także form pracy na rzecz klienta.

Kształcenie coachów, mentorów i superwizorów

Rekomendacja EMCC Poland jest świadectwem wysokiej jakości oraz etyki pracy coacha, mentora, superwizora. Promujemy możliwości kształcenia w zakresie coachingu, mentoringu i superwizji oraz udoskonalania warsztatu oraz wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami/ stylami kształcenia i różnymi podejściami czy metodologiami.

Globalny Kodeks Etyczyny

Promujemy dobre praktyki i ekologię coachingu, mentoringu i superwizji wypracowaną przez EMCC.

Badania rynku

Prowadzimy badania, przeprowadzamy ankiety. Dostarczamy rzetelnej metodologicznie wiedzy na temat rynku, oferty, praktyki codziennej, modeli coachingowych/ mentoringowych/ superwizyjnych, skuteczności oddziaływań etc.

Edukacja klienta

Dostarczamy klientom informacje, dzięki którym wiedzą, o co pytać w sprawie coachingu/ mentoringu/ superwizji, aby podjąć najlepsze dla siebie decyzje w kwestii wyboru metody coachingowej, mentoringowej i superwizyjnej, stylu pracy i osoby coacha, mentora czy superwizora. Pomagamy klientowi określić potrzeby, które może zrealizować poprzez coaching, mentoring i superwizję w kategoriach spodziewanych efektów.

Promujemy i edukujemy klienta i szeroko pojęty rynek odbiorców coachingu, mentoringu i superwizji w zakresie wskaźników profesjonalizmu, m.in.:

 • Czy coach/mentor odbywa superwizje i w jaki sposób służą one jego skuteczności?
 • Czy ma wsparcie merytoryczne, programowe i etyczne zespołu (coachów, mentorów, konsultantów) czy działa sam? W oparciu o jaką metodologię pracuje?
 • Jakie coach/mentor/superwizor/firma posiada certyfikaty/szkolenia i co one oznaczają w zakresie kompetencji?

STATUT EMCC POLAND

ZARZĄD EMCC POLAND

Monika Bęcka Członek Zarządu EMCC Poland

Monika Bęcka

Prezes EMCC Poland

Krzysztof Wisniewski członek zarządu EMCC Poland

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu ds strategii

Paulina Janiak Członek Zarządu EMCC Poland

Paulina Janiak

W-ce Prezes EMCC Poland, Członek Zarządu ds. odpowiedzialności Społecznej

Krzysztof Wisniewski członek zarządu EMCC Poland

PIOTR MACIEJA

Członek Zarządu ds rozwoju coachingu

Magdalena Mikołajewska Członek Zarządu EMCC Poland

Magdalena Mikołajewska

W-ce Prezes EMCC Poland, Członek Zarządu ds. finansów

Komisja Rewizyjna:

Joanna Daniel

Joanna Daniel

Tomasz Rydzel

Tomasz Rydzel

Agnieszka Kotlonek-Wójcik

Agnieszka Kontlonek-Wójcik

Serdecznie zapraszamy do EMCC Poland, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym mentorem, coachem, czy może po prostu interesują Cię te dziedziny.

Share This