MENTORING

EMCC POLAND

CZYM JEST MENTORING

W różnych częściach świata mentoring jest różnie rozumiany i dlatego warto zacząć od najnowszej opublikowanej w 2021 definicji, czym jest mentoring według EMCC.

“Mentoring to relacja oparta na uczeniu się, polegająca na dzieleniu się umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem pomiędzy mentorem a mentee poprzez rozmowy rozwojowe, omawianie  doświadczeń i modelowanie ról. Relacja ta może dotyczyć wielu różnych kontekstów i ma charakter dwukierunkowego partnerstwa na rzecz wzajemnego uczenia się, w którym ceni się różnice.”

W tej perspektywie niezwykle ważne są dwie kwestie:

 • Mentoring jest relacją partnerską. Obie strony mają swoje prawa i obowiązki i role do odegrania.
 • Mentoring jest relacją rozwojową i, co istotne, rozwój dotyczy obu stron.

EMCC POLAND

Korzyści z mentoringu

Beneficjentami relacji mentoringowej są mentee, mentor oraz w przypadku programów mentoringowych organizacja, która go inicjuje i nim zarządza.

Korzyści, które strony odnoszą zależą od siły i jakości relacji mentoringowej oraz od charakteru procesu mentoringowego. Mentee z mentorem mogą umówić się na kilka sesji w celu rozwiązania konkretnego wyzwania mentee. Proces mentoringowy może też przybierać charakter długoletniej relacji, w której mentor wspiera mentee towarzysząc mu na drodze profesjonalnego lub osobistego rozwoju podczas okazjonalnych spotkań

Korzyści dla mentee

Mentee dzięki relacji mentoringowej ma dostęp do innej perspektywy, którą prezentuje mentor, ma szanse lepiej zrozumieć swoje motywacje, silne strony, blokady w rozwoju, rozszerzyć dostępne mu opcje działań i uzyskać wsparcie w wytrwaniu w dobrych nawykach i budowaniu nowych kompetencji. Przekłada się to często na osiąganie lepszych wyników w pracy lub celów osobistych, lepsze decyzje podejmowane odnośnie kariery, większą pewność siebie i lepsze samopoczucie, rozwój zdolności przywódczych.

Korzyści dla mentora

Skoro mentoring jest relacją partnerską należy spodziewać się, że korzyści z niej odnosi także mentor. Proces mentoringowy w roli mentora to dobry sposób na lepsze poznanie siebie, swoich motywacji i talentów, rozwinięcie kluczowych kompetencji współczesnego lidera – aktywnego słuchania, empatii, rozwijania innych. To z kolei skutkuje lepszymi kompetencjami w komunikacji, większym zadowoleniem z pracy i życia, odświeżenie wiedzy i pozyskanie nowej.

Korzyści dla organizacji

“Prawie każda organizacja, która wprowadziła dobrze zaprojektowane programy mentoringu, odnosi znaczącą poprawę retencji pracowników, w tym swoich największych talentów”. Tymi słowami Profesor David Clutterbuck – jeden z ojców mentoringu europejskiego – wskazuje korzyści, jakie odnosi organizator programu. Inne korzyści można zaobserwować w kilku kluczowych obszarach jak usprawnienie przepływ informacji, poprawę morale i motywacji, większa wiedza w firmie o jej polityce biznesowej, produktach i klientach.

EMCC POLAND

Czym różni się mentoring od coachingu?

Obie relacje rozwojowe mają więcej elementów wspólnych niż rozbieżnych: oparte są na pełnej poufności partnerskiej relacji, wykorzystują techniki coachingowe, wyraźnie definiują odpowiedzialność coachee/mentee za osiąganie celów, wykluczają podejmowanie decyzji przez coacha/mentora oraz udzielanie nieproszonych rad.

Głównym czynnikiem różniącym obie relacje jest postać mentora, wnoszącego do procesu nie tylko swoją osobowość, lecz także wiedzę i doświadczenie z których mentee może skorzystać. Stąd wynika dodatkowy warunek podejmowania roli mentora: można nim być w określonych obszarach, w których transfer wiedzy i doświadczenia przyniesie wartość drugiej stronie w tej relacji. Dlatego też mentoring bywa nazywany „coachingiem plus”

  EMCC POLAND

  Międzynarodowe Standardy EMCC dla Programów Mentoringowych

  Relacje mentoringowe są często ubierane w ramy programów mentoringowych, których organizatorami są firmy komercyjne, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne bądź instytucje publiczne.

  Programy różnią się dostępnością (otwarte dla wszystkich bądź dostępne dla konkretnej grupy beneficjentów; płatne bądź bezpłatne), nadrzędnymi celami wynikającymi z misji lub potrzeb organizatora, celami mentee lub skalą wyrażaną liczbą par mentoringowych i budżetem, czasem trwania.

  Niezależnie kto i w jakim celu organizuje programy mentoringowe przy projektowaniu ich warto zadbać o najlepsze praktyki, które zagwarantują sukces przedsięwzięciu.

  Misją EMCC jest wspieranie organizatorów programów mentoringowych w tym zadaniu i dlatego stowarzyszenie opracowało Międzynarodowe Standardy Programów Mentoringu i Coachingu (ISMCP).

  EMCC POLAND

  Zachęcamy do zdobycia akredytacji ISMCP EMCC dla Waszego programu mentoringowego!

  Standardy EMCC są przydatne dla wszystkich typów organizacji, które chcą wprowadzić formalne programy mentoringu, a także dla tych organizacji, które już prowadzą program mentoringu i chcą się upewnić, że spełnia on globalnie akceptowany wzorzec dobrej praktyki zarządzania programem. Przestrzeganie ich gwarantuje, że są profesjonalnie zarządzane i przyczyniają się do realizacji strategicznych priorytetów kluczowych interesariuszy.

  Opracowano sześć Standardów Podstawowych, które traktują o:

  1. Jasności celu
  2. Szkoleniu i przygotowywaniu interesariuszy
  3. Procesie wyboru i dobierania w pary
  4. Procesie monitorowania i oceny
  5. Zapewnieniu wysokich standardów etycznych
  6. Administracji i wsparciu

  Programy, które spełniają w znaczny sposób wymienione standardy moga ubiegać się o globalną akredytację swojego programu mentoringowego na poziomie brązowym, srebrnym lub złotym.

  Dzięki akredytacji organizacje zyskają:

  • Legitymizację ich programu mentoringu w oparciu o uznany standard
  • Wzmocnienie i doskonalenie programu mentoringu poprzez rygorystyczną ocenę
  • Kontynuowanie budowania uzasadnienia biznesowego dla mentoringu lub coachingu, wpływanie na kluczowych interesariuszy
  • Identyfikowanie możliwości promowania działań rozwojowych w zakresie mentoringu wewnątrz i/lub na zewnątrz organizacji.
   

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o standardach EMCC dotyczących programów mentoringowych lub uzyskać informację o możliwości akredytacji programu skontaktuj się z zespołem mentoringowym EMCC Poland: mentoring@emccpoland.org

   

  Zapoznaj się z najnowszym raportem na temat najlepszych programów mentoringowych w Polsce przygotowanym przez EMCC Polska

  Share This