SUPER M - Raport i Konkurs dla Organizatorów Programów Mentoringowych - EMCC

Czym jest mentoring?

W różnych częściach świata mentoring jest różnie rozumiany i dlatego warto zacząć od najnowszej opublikowanej w 2021 definicji, czym jest mentoring według EMCC.

“Mentoring to relacja oparta na uczeniu się, polegająca na dzieleniu się umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem pomiędzy mentorem a mentee poprzez rozmowy rozwojowe, dzielenie się doświadczeniami i modelowanie ról. Relacja ta może dotyczyć wielu różnych kontekstów i ma charakter dwukierunkowego partnerstwa na rzecz wzajemnego uczenia się, w którym ceni się różnice.”

W tej perspektywie niezwykle ważne są dwie kwestie:

 • Mentoring jest relacją partnerską. Obie strony mają swoje prawa i obowiązki i role do odegrania.
 • Mentoring jest relacją rozwojową i, co istotne, rozwój dotyczy obu stron.

 

Korzyści z mentoringu

Beneficjentami relacji mentoringowej są mentee, mentor oraz w przypadku programów mentoringowych organizacja, która go inicjuje i nim zarządza.

Korzyści, które strony odnoszą zależą od siły i jakości relacji mentoringowej oraz od charakteru procesu mentoringowego. Mentee z mentorem mogą umówić się na kilka sesji w celu rozwiązania konkretnego wyzwania mentee. Proces mentoringowy może też przybierać charakter długoletniej relacji, w której mentor wspiera mentee towarzysząc mu na drodze profesjonalnego lub osobistego rozwoju podczas okazjonalnych spotkań.

Mentee dzięki relacji mentoringowej ma dostęp do innej perspektywy, którą prezentuje mentor, ma szanse lepiej zrozumieć swoje motywacje, silne strony, blokady w rozwoju, rozszerzyć dostępne mu opcje działań i uzyskać wsparcie w wytrwaniu w dobrych nawykach i budowaniu nowych kompetencji. Przekłada się to często na osiąganie lepszych wyników w pracy lub celów osobistych, lepsze decyzje podejmowane odnośnie kariery, większą pewność siebie i lepsze samopoczucie, rozwój zdolności przywódczych.

Skoro mentoring jest relacją partnerską należy spodziewać się, że korzyści z niej odnosi także mentor. Proces mentoringowy w roli mentora to dobry sposób na lepsze poznanie siebie, swoich motywacji i talentów, rozwinięcie kluczowych kompetencji współczesnego lidera – aktywnego słuchania, empatii, rozwijania innych. To z kolei skutkuje lepszymi kompetencjami w komunikacji, większym zadowoleniem z pracy i życia, odświeżenie wiedzy i pozyskanie nowej.

“Prawie każda organizacja, która wprowadziła dobrze zaprojektowane programy mentoringu, odnosi znaczącą poprawę retencji pracowników, w tym swoich największych talentów”. Tymi słowami Profesor David Clutterbuck – jeden z ojców mentoringu europejskiego – wskazuje korzyści, jakie odnosi organizator programu. Inne korzyści można zaobserwować w kilku kluczowych obszarach jak usprawnienie przepływ informacji, poprawę morale i motywacji, większa wiedza w firmie o jej polityce biznesowej, produktach i klientach.

 

Czym różni się mentoring od coachingu?

Obie relacje rozwojowe mają więcej elementów wspólnych niż rozbieżnych: oparte są na partnerskiej relacji i pełnej poufności, wykorzystują techniki coachingowe, wyraźnie definiują odpowiedzialność coachee/mentee za osiąganie celów, wykluczają podejmowanie decyzji przez coacha/mentora oraz udzielanie nieproszonych rad.

Głównym czynnikiem różniącym obie relacje jest postać mentora, wnoszącego do procesu nie tylko swoją osobowość, lecz także wiedzę i doświadczenie z których mentee może skorzystać. Stąd wynika dodatkowy warunek podejmowania roli mentora: można nim być w określonych obszarach, w których transfer wiedzy i doświadczenia przyniesie wartość drugiej stronie w tej relacji. Dlatego też mentoring bywa nazywany „coachingiem plus”

 

Międzynarodowe Standardy EMCC dla Programów Mentoringowych

Relacje mentoringowe są często ubierane w ramy programów mentoringowych, których organizatorami są firmy komercyjne, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne bądź instytucje publiczne.

Programy różnią się dostępnością (otwarte dla wszystkich bądź dostępne dla konkretnej grupy beneficjentów; płatne bądź bezpłatne), nadrzędnymi celami wynikającymi z misji lub potrzeb organizatora, celami mentee lub skalą wyrażaną liczbą par mentoringowych i budżetem, czasem trwania.

Niezależnie kto i w jakim celu organizuje programy mentoringowe przy projektowaniu ich warto zadbać o najlepsze praktyki, które zagwarantują sukces przedsięwzięciu.

Misją EMCC jest wspieranie organizatorów programów mentoringowych w tym zadaniu i dlatego stworzyszenie opracowało Międzynarodowe Standardy Programów Mentoringu i Coachingu (ISMCP).

Standardy EMCC są przydatne dla wszystkich typów organizacji, które chcą wprowadzić formalne programy mentoringu, a także dla tych organizacji, które już prowadzą program mentoringu i chcą się upewnić, że spełnia on globalnie akceptowany wzorzec dobrej praktyki zarządzania programem. Przestrzeganie ich gwarantuje, że są profesjonalnie zarządzane i przyczyniają się do realizacji strategicznych priorytetów kluczowych interesariuszy.

Opracowano sześć Standardów Podstawowych, które traktują o:

 1. Jasności celu
 2. Szkoleniu i przygotowywaniu interesariuszy
 3. Procesie wyboru i dobierania w pary
 4. Procesie monitorowania i oceny
 5. Zapewnieniu wysokich standardów etycznych
 6. Administracji i wsparciu

Programy, które spełniają w znaczny sposób wymienione standardy moga ubiegać się o globalną akredytację swojego programu mentoringowego na poziomie brązowym, srebrnym lub złotym. Dzięki akredytacji organizacje zyskają:

 • Legitymizację ich programu mentoringu w oparciu o uznany standard
 • Wzmocnienie i doskonalenie programu mentoringu poprzez rygorystyczną ocenę
 • Kontynuowanie budowania uzasadnienia biznesowego dla mentoringu lub coachingu, wpływanie na kluczowych interesariuszy
 • Identyfikowanie możliwości promowania działań rozwojowych w zakresie mentoringu wewnątrz i/lub na zewnątrz organizacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o standardach EMCC dotyczących programów mentoringowych lub uzyskać informację o możliwości akredytacji programu skontaktuj się z zespołem mentoringowym EMCC Poland: mentoring@emccpoland.org

Super M

EMCC Poland promuje międzynarodowe standardy EMCC dla programów mentoringowych poprzez dwie unikalne inicjatywy kryjące się za marką Super M.

 1. Pierwszy w Polsce Raport o Programach Mentoringowych. Jego debiutancka edycja miała premierę na początku 2022 roku. W raporcie próba opisania krajobrazu programów mentoringowych w Polsce w roku 2021. Kto je organizuje? W jakim stopniu organizatorzy realizują standardy EMCC dla programów mentoringowych? A ponadto wiele porad od praktyków – twórców programów mentoringowych w organizacjach.
 2. Nagroda Super M. Równocześnie z publikacją raportu kapituła SUPER M przyznaje nagrody dla programów mentoringowych w 4 kategoriach: firmy komercyjne, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i instytucje publiczne.
 3. Jury oceniania zgłoszone do konkursu programy mentoringowe stosując jako główne kryterium stopień zgodności programów ze standardami EMCC dla programów mentoringowych.

  Laureatami pierwszej edycji 2021 konkursu zostali:

  • w kategorii firm komercyjnych: Siła Mentoringu, Philip Morris Polska
  • w kategorii organizacji pozarządowych: Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu
  • w kategorii instytucji edukacyjnych: Program Mentoringowy Politechniki Warszawskiej
  • w kategorii instytucji publicznych nagrody nie przyznano

Chcesz zgłosić swój program do uczestnictwa w raporcie i konkursie Super M skontaktuj się z zespołem mentoringowym EMCC Poland: mentoring@emccpoland.org

DO POBRANIA

Autor artykułu

Jacek Beldowski EIA EMCC

Share This