Biuro prasowe - EMCC

Biuro prasowe

Informacja o działalności EMCC Poland i EMCC International

2019-09-01

European Mentoring & Coaching Council to:

  • Stowarzyszenie założone w roku 1992 – 28 lat działalności na świecie, 9 lat w Polsce
  • Organizacja obejmująca 24 afiliowane kraje Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
  • 5 000 członków – praktyków mentoringu, coachingu i superwizji z 58 krajów świata
  • Tysiące wolontariuszy w sieci lokalnych organizacji afiliowanych
  • Sygnatariusz Global Coaching Mentoring Alliance (GCMA)
  • Inicjator powstania Global Code of Ethics (Globalnego Kodeksu Etycznego) branży coachingu, mentoringu i superwizji

European Mentoring & Coaching Council (w skrócie EMCC, także EMCC International) jest organizacją międzynarodową skupiającą ekspertów-praktyków mentoringu i coachingu (od niedawna także superwizji), przedstawicieli świata naukowego, specjalistów human resources i inne osoby tą tematyką zainteresowane. Działa na zasadach wolontariatu. Jest w pełni niezależna i bezstronna, skupiona na celach związanych z rozwojem i promocją swojej branży.

Główna siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Belgii. Tworzy je sieć afiliowanych organizacji krajowych działających w (aktualnie) 24 państwach europejskich i pozaeuropejskich, w tym w Polsce (European Mentoring & Coaching Council Poland) oraz indywidualni członkowie pochodzący z krajów, w których EMCC nie ma jeszcze jednostki afiliowanej. Główne cele Stowarzyszenia to rozwój mentoringu, coachingu i superwizji w krajach członkowskich oraz promocja najwyższych standardów w pracy profesjonalistów tych dziedzin z gwarancją jakości i etyki zawodowej. EMCC International jest sygnatariuszem Globalnego Kodeksu Etycznego (Global Code of Ethics), podpisanego w 2016 roku przez czołowe światowe organizacje tej branży.

Polska organizacja afiliowana – EMCC Poland – stawia sobie cele analogiczne do organizacji-matki, koncentrując się na rynku polskim i odnosząc do jego potrzeb. Wyzwaniem jest edukacja biznesu i szerzej społeczeństwa, w zakresie kompetencji wpisanych w zawody mentora, coacha i superwizora oraz wartości wnoszonych do pracy z klientem. Promuje korzystanie z usług profesjonalistów, posiadających odpowiednie akredytacje organizacji branżowych oraz kierunkowe wykształcenie. Wychodząc z założenia, że tą kwestią należy zajmować się systemowo, EMCC Poland podejmuje działania edukacyjno-promocyjne skierowane do grup społecznych i zawodowych, które mogą być zainteresowane pozyskaniem wiedzy w tym zakresie. Odbywa się to m.in. poprzez organizację i promocję różnorodnych wydarzeń, w tym informacyjnych i szkoleniowych oraz poprzez działania komunikacyjne.

Celem działań EMCC Poland jest także profesjonalizacja branży, w tym promowanie dobrych praktyk zawodowych i ram kompetencyjnych, poszerzanie kompetencji mentorskich, coachingowych i superwizyjnych wśród profesjonalistów tych dziedzin. Służy temu organizacja szkoleń, sesji superwizyjnych, spotkań dla wymiany doświadczeń. Jest to zgodne z ważnym celem statutowym tj. dostarczaniem członkom Stowarzyszenia sposobów i metod rozwoju zawodowego. Służy temu także system akredytacyjny. Osobom fizycznym EMCC proponuje uzyskanie Akredytacji Indywidualnej EIA (European Individual Accreditation) w zakresie mentoringu i coachingu. Oferuje ona takie korzyści jak: informacja o poziomie umiejętności i wskazówki co do dalszego rozwoju, wzmocnienie wiarygodności zawodowej w oczach klientów, informacja o standardach pracy, gwarancja działania zgodnie z dobrymi praktykami aprobowanymi przez EMCC. ESIA (European Supervision Individual Award) i ESQA (European Supervision Quality Award) to akredytacje w zakresie superwizji. EQA (European Quality Award) jest ofertą dla organizatorów kursów mentoringowych, coachingowych i superwizyjnych, swego rodzaju „znakiem jakości”, oznaczającym spełnienie najwyższych standardów szkoleniowych i jakości nauczania. Stowarzyszenie prowadzi przy tym działania skierowane do biznesu promujące korzystanie z usług akredytowanych mentorów, coachów i superwizorów. Podmioty te gwarantują przestrzeganie wytycznych Globalnego Kodeksu Etycznego, którego EMCC jest inicjatorem i sygnatariuszem, oraz zgodność umiejętności nabywanych przez uczestników podczas kursu z Ramami Kompetencyjnymi EMCC. Są to: ewaluacja procesu, stosowanie modeli oraz technik, orientacja na wynik i działanie, umożliwienie wglądu i nauki klientowi, świadomość siebie, zaangażowanie we własny rozwój, zarządzanie kontraktem, budowanie relacji.

Ponadto EMCC zapewnia zawodowym mentorom, coachom i superwizorom – członkom Stowarzyszenia – wsparcie merytoryczne w postaci regularnie organizowanych warsztatów CPD (Continuous Professional Development). Stowarzyszenie komunikuje się z nimi wykorzystując narzędzia promocyjno-komunikacyjne oparte na Internecie i social mediach. Organizuje i bierze udział jako ekspert czy wystawca w konferencjach i innych wydarzeniach branżowych. Udostępnia także zainteresowanym zasoby internetowe swoje i EMCC International, w tym bibliotekę (książki, wydawnictwa konferencyjne, webinary oraz periodyk International Journal of Mentoring and Coaching). Organizacja promuje też Globalny Kodeks Etyczny, uwspólniający zasady działania i wytyczne dla wszystkich jej członków, zgodnie z zasadą dobrej praktyki, o którą Stowarzyszenie dba szczególnie.

Na tle innych organizacji istniejących w tej branży w Polsce EMCC Poland wyróżnia się na wielu polach. Jako jedyna łączy zainteresowanie mentoringiem, coachingiem i superwizją. Jest postrzegana jako istotny gracz w tych dziedzinach w Polsce. To ważny głos środowiska w stosunku do osób praktykujących te zawody, ich potencjalnych klientów oraz grup będących w relacji z nimi. Inicjatywy adresowane do biznesu lub innych odbiorców usług gwarantują najwyższą jakość merytoryczną i organizacyjną. Gwarancję jakości dostarcza także EMCC International poprzez promowanie badań naukowych, kontakty akademickie na uniwersytetach europejskich oraz własne projekty badawcze ad hoc. Dzięki temu odbiorcy działań EMCC Poland mają zapewniony kontakt z „właściwymi ludźmi na właściwym miejscu”, których łączą nie tylko wspólne wartości etyczne ogólnoludzkie i zawodowe, ale i głęboka identyfikacja z organizacją, na rzecz której działają. Ważnym elementem uwspólniającym standardy działania i podkreślającym wartość merytoryczną udziału w pracach Stowarzyszenia i własnej praktyce zawodowej jest możliwość uzyskania wspomnianych międzynarodowych kilkupoziomowych akredytacji.

Innym obszarem działalności EMCC Poland jest praca na rzecz całej branży. Zgodnie ze swoim statutem Stowarzyszenie uczestniczy w animowaniu współpracy pomiędzy organizacjami coachingu i mentoringu w Polsce, stawiając sobie za jeden z nadrzędnych celów integrację środowiska wokół wspólnych idei. Jest inicjatorem i sygnatariuszem Porozumienia dotyczącego partnerstwa i współpracy na rzecz coachingu w Polsce, które we wrześniu 2018 roku powołało Forum Organizacji Coachingowych. Do końca 2018 roku w skład Forum weszła także Izba Coachingu i ICF Polska. Celem powołania tej nieformalnie działającej grupy jest „mówienie jednym głosem” środowiska coachów w takich sprawach jak działania wokół profesjonalizacji zawodu w Polsce, popularyzacja standardów kompetencyjnych i etycznych, promowanie dobrych praktyk oraz dorobku profesji, upowszechnianie dostępu do wysokiej jakości usług coachingu, identyfikacja i eliminowanie naruszeń (zarówno możliwych naruszeń dobrego imienia zawodu jako takiego jak i ewentualnych działań osób, stojących w sprzeczności z ustalonymi standardami kompetencyjnymi i etycznymi), integracja i współpraca organizacji coachingowych działających na terenie naszego kraju oraz wspólna komunikacja zewnętrzna tych organizacji adresowana do różnych środowisk, które mogą być zainteresowane, w tym media, sektor publiczny, inne organizacje non-profit itp. Do uczestnictwa w Forum zapraszane są kolejne organizacje i podmioty branżowe.

EMCC Poland włącza się w inicjatywy środowiska wokół promocji odpowiednich rozwiązań legislacyjnych dotyczących coachingu jako profesji, których adresatami są odpowiednie instytucje państwowe.

Stowarzyszenie to ludzie, tak więc EMCC Poland to grupa wolontaryjnie działających zawodowych mentorów, coachów i superwizorów (oraz profesji pokrewnych), których łączą te same wartości i którzy głęboko identyfikują się z ideami organizacji. Idee te, zgodnie z deklaracją organizacji-matki tj. EMCC International, to odważny, pionierski duch i dążenie do doskonałości, wsparcie badań naukowych dotyczących mentoringu, coachingu i superwizji, różnorodność i otwartość kulturowa, mocne i bliskie relacje pomiędzy członkami skutkujące skuteczną współpracą oraz odpowiedzialność społeczna związana z wykonywaniem zawodu. Pod tymi ideami podpisują się zarówno indywidualni członkowie Stowarzyszenia jak i członkowie organizacyjni, czyli podmioty prawne oferujące usługi z trzech wymienionych dziedzin.

Wyzwania i plany w perspektywie strategii działalności EMCC Poland na lata 2019-2020 to przede wszystkim dalszy rozwój Stowarzyszenia i rozpoznawalności jego marki na terenie kraju. Wchodzi w to rozwój struktur terenowych i pozyskiwanie nowych członków, którym Stowarzyszenie oferuje cały pakiet korzyści. Strategia obejmuje rozwój narzędzi szkoleniowych i komunikacyjnych z własnym środowiskiem, członkami Stowarzyszenia, osobami poszukującymi wiedzy w zakresie mentoringu i coachingu czy usług superwizji. Pod tym kątem zostanie poszerzona oferta edukacyjna. Produkty flagowe (w tym akredytacje EIA, EQA, ESIA, ESQA oraz CPD) będą promowane w ramach nowej strategii komunikacji z biznesem i środowiskiem branżowym. Postępuje dalsza digitalizacja zasobów wiedzy, którą dysponują członkowie Stowarzyszenia i środowisko naukowe współpracujące z EMCC, zarówno w Polsce jak i za granicą. Ścisła współpraca z EMCC International zapewnia możliwość uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach branżowych (konferencje) oraz udział w międzynarodowych (lokalnych także, jeśli chodzi o Polskę) grupach roboczych, wypracowujących rozwiązania z obszarów rozwoju mentoringu, coachingu i superwizji. Celem promocji praktyk oraz zwiększenia ilości badań dziedzinowych EMCC International oraz EMCC Poland zwracają się o wsparcie do renomowanych instytucji oraz ośrodków akademickich i naukowych.

Podstawowe informacje o działalności EMCC International:

EMCC zostało założone w 1992 roku, z inicjatywy Davida Megginsona (profesora Sheffield Hallam University w dziedzinie Human Resource Development) oraz Davida Clutterbucka (jednego z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie mentoringu w Europie, profesora Henley Business School Sheffield Hallam, Oxford Brookes oraz York St John Universities). Początkowo działało pod nazwą EMC (European Mentoring Centre). Po dołączeniu Julie Hay, Erica Parsloe i Sir Johna Whitmore jako kolejnych współzałożycieli, w 2002 roku organizacja przekształciła się w European Mentoring & Coaching Council. W tym też roku nadany został Stowarzyszeniu kształt organizacyjny obecny do dziś. Najważniejszym ciałem zarządczym jest EMCC Council (Rada EMCC), ustalająca strategię i sterująca całością organizacji. Podlega jej International Executive Board (Międzynarodowy Zarząd Wykonawczy). Na czele obu stoi obecnie Dr. Riza Kadilar. Zarząd składa się z wybieranych na okres kadencyjny członków EMCC, przedstawicieli każdego z państw afiliowanych. Stowarzyszenie posiada także dwóch specjalnych ambasadorów (David Clutterbuck i Dr. Lise Lewis) oraz rozbudowaną sieć wolontariuszy. Wolontariat to m.in. projekt Solidarity Coaching dedykowany tym, którzy nie są w stanie płacić za usługi coachingowe a chcą z nich skorzystać.

Według danych na koniec roku 2017, do tego czasu EMCC rozwinęło swoją działalność w 24 afiliowanych krajach, mając jednocześnie około pięciu tysięcy członków łącznie w 58 krajach na całym świecie. Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia jest zaakceptowanie i deklaracja przestrzegania Kodeksu Etycznego. Główne cele to rozwój i promocja najlepszych praktyk w mentoringu, coachingu i superwizji, służących pożytkowi i rozwojowi społecznemu. Zdefiniowane główne idee to odważny pionierski duch i najwyższe standardy w działaniu, akcentowanie roli i wsparcie badań naukowych nad mentoringiem, coachingiem i superwizją, różnorodność i otwartość kulturowa, mocne i bliskie relacje pomiędzy członkami skutkujące skuteczną współpracą oraz silnie akcentowana społeczna odpowiedzialność, związana z wykonywaniem zawodu. W 2016 roku EMCC zostało inicjatorem i sygnatariuszem Globalnego Kodeksu Etycznego, podpisanego przez światowe organizacje tej branży. Wszystkim swoim członkom EMCC oferuje doskonalenie i weryfikację kompetencji osób oraz szkół w ramach uznanych na całym świecie akredytacji indywidualnych (European Individual Accreditation EIA) i superwizyjnych (European Supervision Individual Accreditation ESIA), oraz akredytacji firm i kursów szkolących mentorów, coachów i superwizorów (European Quality Award EQA, European Supervision Quality Award ESQA). Swoich członków oraz wszystkie osoby zainteresowane EMCC wspiera także poprzez inne aktywności związane ze swoją branżą. Organizuje i wspiera merytorycznie konferencje oraz webinary poświęcone mentoringowi, coachingowi i superwizji, prowadzi własną księgarnię internetową, w której zakupić można książki i czasopisma poświęcone tej tematyce oraz własny magazyn on-line pod nazwą International Journal of Mentoring and Coaching.

Informacje formalne:

European Mentoring & Coaching Council Poland (skrócona nazwa EMCC Poland) zostało zarejestrowane w Polsce w 2009 roku jako stowarzyszenie. W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje pod numerem 0000328756. Od 2018 roku kieruje nim pięciosobowy zarząd. Podstawowa działalność wg PKD: 9499Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Stowarzyszenie działa na podstawie statutu. Jego członkami mogą być osoby fizyczne (członkowie zwyczajni, honorowi, tytularni) oraz osoby prawne (członkowie wspierający, w tym organizacyjni). Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, powołujące zarząd celem kierowania pracami organizacji. Stowarzyszenie jako organizacja non-profit, nieprowadząca działalności gospodarczej, utrzymuje się i finansuje swoje działania z następujących źródeł: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dotacje i ofiarność publiczna.

Informacje o członkach aktualnego Zarządu EMCC Poland:

 

Robert Łężak – prezes zarządu, akredytowany coach, mentor i assessor EMCC z akredytacją EIA na poziomie Practitioner. Menedżer z 20 letnim doświadczeniem. Uczy zawodu coacha w Norman Benett Academy, na studiach podyplomowych z coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Współwłaściciel firmy szkoleniowej Norman Benett, aktywnie pracuje jako mentor i coach, rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach. Kontakt: pl.prezes@emccouncil.org

Monika Bęcka – Jestem coachem, mentorem, trenerką mentalną i szkoleniowcem. Chodzącym wulkanem pozytywnej energii, którą zarażę także Ciebie! Pomogę Ci odkryć Twój potencjał i pokażę, jak go wykorzystywać, by osiągać swoje cele i realizować marzenia. Szybko dostrzeżesz, jak zmienia się Twój sposób myślenia. Dodając skrzydeł do działania, pomogę Ci zdobyć każdy szczyt! Patrzę na człowieka holistycznie, stawiając na dialog i indywidualne podejście. Z doświadczenia wiem, że potrzeby i predyspozycje są tak różne, jak różni są uczestnicy zajęć. Każdy człowiek to osobne wyzwanie oraz nowa szansa na korzystną zmianę. W grupach jest podobnie – nie ma dwóch identycznych. To dobrze, bo do celu lubię (i potrafię!) dochodzić różnymi drogami. Kontakt: Monika.becka@emccpoland.org

Paulina Janiak – Psycholog, Akredytowany Coach EMCC i Game Coach certyfikowany przez Normann Benett Academy, magister Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka W Saxion Hogeschool Enschede. Zawodowo zajmuje się równowagą praca życie oraz praca rodzina, wdrażając rozwiązania z tego zakresu w polskich i zagranicznych organizacjach. Uwielbia swoja pracę i ludzi, którzy ją tworzą wierząc, że pracownik to przede wszystkim człowiek, który może się rozwinąć jedynie w kulturze organizacyjnej, która o niego dba nie tylko w obszarze zawodowym ale również prywatnym. Jej szczególnym zainteresowaniem jest coaching rodzicielski oraz coaching kobiet? Wspiera rodziców i kobiety w odnajdywaniu równowagi w tej ważnej życiowej roli jaką jest bycie mamą i tatą, w odnajdywaniu pewności siebie na co dzień i w życiu zawodowym. Współwłaścicielka firmy Femmeritum (www.femmeritum.pl ), która oferuje rozwiązania z zakresu work-family i work-life balance. Kontakt: Paulina.janiak@emccpoland.org 

Piotr Jaworski – Mentor, certyfikowany audytor wewnętrzny, oraz trener biznesu. Szef firmy doradczej i akademii kursów online zdalnykurs.pl. Były szef zespołów audytu i kontroli (PKP Intercity, PKP PLK, ARiMR). Pracownik misji pokojowych w Kosovie, Serbii i Macedonii. Jako konsultant doradzał w opracowaniu i wdrożeniu programów mentoringowych w biznesie i sektorze społecznym. Członek Zarządu European Mentoring & Coaching Poland. Wykładowca mentoringu na studiach podyplomowych w SGH. Wielki miłośnik wsi. To właśnie tam, wraz z żoną i czwórką dzieci, mieszka i heroicznie próbuje uprawiać winorośla. Odpoczywam biegając po lesie i słuchając dobrej muzyki. Kontakt: Piotr.jaworski@emccpoland.org

Krzysztof Wiśniewski – Prawie 30-letnie doświadczenie w biznesie zdobyłem na wysokich stanowiskach kierowniczych m.in. w strukturach zarządzających międzynarodowych korporacji oraz Venture Capital/M&A, gdzie zajmowałem się zarządzaniem strategicznym, merytorycznym wsparciem spółek portfelowych oraz exit-em. Ponadto, przez wiele lat byłem członkiem rad nadzorczych z doświadczeniem w funkcjach przewodniczącego i członka Komitetu Audytu, w tym dla spółki notowanej na GPW. Jako niezależny doradca, angażuję się w działania restrukturyzacyjne oraz doradztwo i audyty w departamentach operacyjnych i sprzedaży. W bieżących działaniach operacyjnych koncentruję się na procesowym podejściu, zachowaniu odpowiedniej dynamiki rozwoju organizacji i wykorzystaniu pełnych zasobów w celu stałego osiągania coraz lepszych wyników. Jestem absolwent SGH na kierunku Marketing i Zarządzanie, studiów MBA prowadzonych przez Uniwersytet Rotterdam/GFKM/Uniwersytet Gdański oraz Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie Coachingu Profesjonalnego. Ponadto jestem certyfikowanym Praktykiem PRISM oraz Ekspertem Business Center Club. Dyplomowany Coach (Akademia Leona Koźmińskiego). Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping. Kontakt: Krzysztof.wisniewski@emccpoland.org

Informacje o działalności EMCC International oraz EMCC Poland można także znaleźć pod następującymi linkami:

www.emccpoland.org

www.emccouncil.org

https://www.globalcodeofethics.org

Tu możesz pobrać pełny dokument:

Informacje o EMCC Poland do pobrania

Share This